การส่งต้นฉบับ

ผู้สนใจสามารถส่งบทความที่พิมพ์ด้วย Microsoft Word และสำเนาด้วย PDF กองบรรณาธิการ 
โทร. 02-644 9900 ต่อ 313 โทรสาร 02 644 4903 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หรือสอบถามข้อมูลที่บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม โทรศัพท์
089-1148288  
หรือ เลขากองบรรณาธิการ นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ โทรศัพท์ 02 644 9900

 


 

h-logo

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901