บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

1. เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการด้านคุณธรรม ความดี ที่เน้นผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคมและพฤติกรรมของคนในวงกว้าง และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ

2.  รับบทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Articles) บทความปริทรรศน์ (Review Articles) หรือ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)

3.  เป็นบทความที่กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและให้การยอมรับอย่างน้อย 2 คน

4.  ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

 

การเตรียมต้นฉบับ 

1.  บทความทุกบทต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คำสำคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ

2.  เชิงอรรถ (Footnote) ในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย ตำแหน่งและที่ทำงานของผู้เขียนครบทุกคน และ e-mailaddress ของผู้เขียนคนแรก

3.   การอ้างอิงให้ใช้ตามแนว เอพีเอ 6 (APA-American Psychological Association, 6th  Edition) 

4.  บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชื่อเรื่องและหัวข้อในบทความ พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร (ภาษาไทย) Cordia New 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร(ภาษาไทย) Cordia New 16 ตัวปกติ โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา Abstract ใช้แบบอักษร Cordia New16

5.    บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 15 – 20 หน้า

6.    บทความพิมพ์ด้วย Microsoft Word กรณีที่มีภาพประกอบจะต้องมีความชัดเจน

7.    หัวข้อในบทความประกอบด้วย

-       ชื่อเรื่อง(Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-       ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงาน

-       บทคัดย่อ(Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คำ โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ

-       คำสำคัญ (Key word) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-       เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสำคัญคือ บทนำที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

  


 

 

h-logo

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901