วารสารวิชาการคุณธรรมความดี 

 เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ฉบับ โดยตีพิมพ์ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อการเผยแพร่วิชาการแก่สังคม

เจ้าของวารสาร         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

มาตรฐานวารสาร

1.  วารสารมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (Thai Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 2

2.  วารสารอยู่ในระบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (Digital Research Information Center (www.dric.nrct.go.th) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยทุกบทความจะมีตัวบ่งชี้ถาวรเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล( Digital Object Identifier: DOI) เช่นเดียวกับบทความในวารสารสากล

3.    ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. สกอ. และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre (TCI) กำหนด โดยมีเป้าหมายสู่การได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEANCitation Index(ACI) ต่อไป ดังเช่น กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

 


 

h-logo

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901