วารสารวิชาการคุณธรรมความดี  เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็นประจำทุกปีๆ ละ ฉบับ
โดยตีพิมพ์ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อการเผยแพร่วิชาการแก่สังคม


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2559 


ประภาพร  จันทรัศมี
ปิยพงษ์  สุเมตติกุล
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 

 

vol5

Download-PDF


ศิวะพร  ภู่พันธ์

แพรพิมพ์ สีลวานิช 
วิชุดา กิจธรธรรม 

อรุณีย์ พรหมศรี

พิชิตชัย  เจริญกุล 
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

ปองทิพย์  เทพอารีย์

ปุณยนุช  ฟ้าภิญญ์โญ 
สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

จุฑามาส โหย่งไทย 
จิระสุข สุขสวัสดิ์ 
วัลภา สบายยิ่ง
 

สุพจน์  อารีย์สวัสดิ์ 
จิระสุข  สุขสวัสดิ์ 

แพรวนภา ชูเชิด 
พาสนา จุลรัตน์ 
อัจศรา ประเสริฐสิน

ณัฐสรัญกร  กิจธรธรร 
ณัฐจงกลรักษ์  กิจธรธรรม


h-logo

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901